دانش اگر در ثریا هم باشد،مردمانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت.
حضرت محمد(ص)
مجموعه : اخبار
بازدید : 267

مرکز اسناد، مدارک و کتابخانه رتبه دوم را در ارزیابی وب سایتهای سازمان در سال 1395 کسب کرد.طی مراسمی از برگزیدگان رتبه های اول تا سوم توسط ریاست سازمان تقدیر به عمل آمد.